Statut soutěže Hybský dům


Preambule

Statut propagační soutěže "Hybský dům" (dále jen "statut") je jediným závazným dokumentem, který upravuje podrobně pravidla soutěže "Hybský dům" (dále jen "pravidla") tak, aby byly přesně a srozumitelně stanovené podmínky soutěže. V zkrácených verzích mohou být tato pravidla uvedeny i na informačních materiálech (např. letácích, plakátech), na webové stránce www.abctonery.cz, přičemž pro organizaci soutěže "Hybský dům" (dále jen "soutěž") a určení výherců je závazné pouze toto úplné znění pravidel. Tato pravidla mohou být změněny pouze formou písemných dodatků k tomuto statutu podepsaných organizátorem soutěže.


I. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je: organizátorem a zároveň vyhlašovatelem soutěže je: CAMEA SK, s.r.o., se sídlem Sabinovská 67/5065, Prešov 080 01, IČO 36 468 924, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sa, vložka 33575 / P, zastoupena: panem Ing. Marián Geci,, statutárním orgánem. (Dále jen "CAMEA" nebo "organizátor")


II. Termíny a losovaní výherce

Soutěž bude probíhat v období od 21.01.2020 do 29.02.2020. (Dále jen "období trvání soutěže")


III. Podmínky účasti na soutěži

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která ke dni spuštění soutěže ve smyslu Článku II. dovršila věk min. 18 let a má trvalý pobyt na území České republiky (dále jen "účastník").
2. Soutěž se uskuteční za následujících podmínek: do soutěže bude zapojen každý zákazník, který v době trvání soutěže udělá jednorázový nákup alternativních tonerů přes e-shop www.abctonery.cz v minimální výši 3 000 CZK bez DPH.
3. Vznik účasti v soutěži nastane v momentě, jako účastník soutěže splní podmínky v článku III, bod 2.
4. Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru k organizátorovi soutěže, k smluvnímu partnerovi soutěže pokud jiným osobám, které se přímo podílejí na činnostech souvisejících s organizováním soutěže a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane taková vyloučena osoba, výhra nebude předána a v případě, že výhra jí byla předána, je tato osoba povinna výhru vrátit organizátorovi neprodleně na základě písemné výzvy organizátora, resp. nahradit organizátorovi plnou hodnotu příslušné výhry.


IV. Účel soutěže

1. Účelem soutěže je výlučně reklama a podpora prodeje ubytovacích kapacit Hybský dům.
2. Soutěž je propagační soutěží ve smyslu úst. § 3 odst. 5 zákona č. 171/2005 Sb. o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Soutěž není hazardní hrou ani loterií.


V. Způsob propagace soutěže

Propagace soutěže a oznámení o trvání soutěže se uskuteční prostřednictvím platformy Mailchimp.


VI. Průběh soutěže

1. Účastník vstupuje do soutěže v momentě, jako účastník soutěže v době trvání soutěže udělá jednorázový nákup alternativních tonerů přes e-shop www.abctonery.cz v minimální ceně 3 000 CZK bez DPH.
2. V případě, že účastník splnil soutěžní zadání, uvedené v Článku VI, bodu 1. je automaticky zařazen do slosování.
3. Vyhodnocení soutěže bude probíhat 29.02.2020.
4. Vítězem je jedna osoba, kterou organizátor vybere losem.
5. Vítěz bude o výhře informován mailem. V případě zveřejněného telefonickém kontaktu v databázi, i telefonicky.
6. Výhrou je poukaz na 3-denní pobyt v Hybském domě:
- 3 dny / 2 noci pro 2 dospělé osoby
- Ubytování v apartmánu: 70 m², soukromá koupelna, bezplatné Wi-Fi, výhled na hory
- Bezplatné parkování
- Poukaz je bez nároku na stravu
- Poukaz si může vítěz uplatnit jednorázově v termínu od 01.03.2020 do 30.6.2020 podle dostupných kapacit. Termín si vítěz rezervuje telefonicky +421 905 502 652 nebo mailem info@hybskydom.sk
- Po 30.06.2020 nelze si poukaz uplatnit.
7. Na výhru v soutěži není právní nárok, výhry v soutěži není možné vymáhat soudní cestou.
8. Výherce nemá nárok na výměnu výhry za hotovost.
9. Výhru výherci doručíme do 10 pracovních dnů prostřednictvím České pošty, ale i e-mailem. Vítěz obdrží platný VOUCHER.
10. Vítěz bude vylosován 29.02.2020 do 15:00 hod.


VII. Osobní údaje

1. Zapojením se do soutěže uděluje každý soutěžící svůj souhlas organizátorovi soutěže se zpracováním osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení, bydliště, telefonický a mailový kontakt, poskytnutých pro účely realizace a plnění podmínek této soutěže, pro marketingové účely organizátora soutěže spojené se soutěží, zejména za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, pro účely vyhodnocení výsledků soutěže a zveřejnění jmen a názvu obce výherců. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, přičemž zpracování osobních údajů soutěžících organizátorem soutěže je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Zároveň soutěžící v případě výhry souhlasí, aby organizátor soutěže poskytl jeho osobní údaje partnerovi soutěže, tj. CAMEA, sro, se sídlem Sabinovská 67/5065, Prešov 080 01, IČO 36 468 924, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sa, vložka 33575 / P, zastoupena: panem Ing. Marián Geci,, statutárním orgánem. Soutěžící může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv vzít zpět, má právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům u organizátora soutěže, nechat je aktualizovat nebo opravit, požadovat jejich vymazání, přenos údajů k jinému subjektu, a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na organizátora soutěže nebo Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7


VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato pravidla nabývají účinnosti vůči třetím osobám dnem vyhlášení soutěže.
2. Osoby, které se zúčastní soutěže, vyjadřují svůj souhlas se zněním pravidel soutěže.
3. V případě rozporu ustanovení pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu těchto pravidel nebo propagačních materiálů, budou aplikovat příslušná ustanovení těchto pravidel.
4. V případě jakýchkoliv sporů nebo nejasností, které vyplývají z těchto pravidel, nebo které vznikly v souvislosti s ní, je vždy rozhodující konečné stanovisko organizátora.
5. Organizátor soutěže nehradí účastníkům žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži.
6. Účastí v soutěži projevuje každý její účastník souhlas s pravidly této soutěže.
7. Organizátor si vyhrazuje právo jednostranně měnit znění statutu soutěže a také právo na vyřazení účastníka soutěže v případě podezření z porušení statutu soutěže nebo v případě použití neregulérních postupů.


V Prešove, dňa 20.1.2020.


CAMEA SK, s.r.o.

Je jen na vás kolik ušetříte

Vyhledávač náplní U nás najdete náplň jednoduše a rychle